Privacybeleid en cookie statement

Voorwerp


Deze Privacy Policy is van toepassing op de gegevensverwerking door The JAVA Coffee Company NV ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0406.874.220 met maatschappelijke zetel te Wingepark 20, B-3110 Rotselaar, (hierna TJCC) en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres www.tjcc.be en shop.tjcc.be(hierna “Website”).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website, of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, verklaart u uzelf akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy. Houd er rekening mee dat deze Website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacy Policy en waarvoor TJCC derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

TJCC behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacy Policy ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

 

Het verzamelen van gegevens


Het is in principe uiteraard mogelijk de Website te gebruiken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. Het meedelen van gegevens is in eerste instantie voorzien in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “JAVA Koffie Nieuwsbrief” en het verzenden van bestellingen van de bezoeker.

De door TJCC via haar Website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan ​​uit uw naam en voornaam, bedrijfsnaam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, land, keuze van de taal en aankoophistoriek.

TJCC beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. 


Bewaarperiode

TJCC bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.


Verwerkingsdoeleinden


De gegevens die door de Bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website zullen worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TJCC treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, directe marketing waaronder het verzenden van de JAVA Koffie Nieuwsbrief en het verzenden van bestellingen. TJCC zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails met informatie over TJCC aangeboden krijgt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens Elke bezoeker heeft het te allen tijde recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Indien de bezoeker een account aanmaakte, kan hij of zij deze steeds makkelijk zelf raadplegen en wijzigen op zijn of haar account.

Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Bovendien heeft de bezoeker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar TJCC NV, Wingepark 20 B-3110 Rotselaar of aan het volgende e-mail adres info@tjcc.be vergezeld van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.


Vertrouwelijkheid


TJCC neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker stemt dan ook toe dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan  TJCC, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

TJCC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Cookies en web beacons


Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat TJCC of  TJCC’s service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de browser van een gebruiker. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Wij kunnen deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan  TJCC’s webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de Website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Noch onze cookies, noch web beacons verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van onze Website, indien hun webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies weigeren.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics en Custobar. De Custobar-cookie verzamelt identified customers browsing data voor targetingdoeleinden. Een 'identified customer' is een klant die toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verzamelen door middel van marketingtoestemming en een e-mail heeft geopend die is verzonden vanuit Custobar. Custobar slaat slechts één permanente cookie op die wordt gebruikt zolang klantinformatie in Custobar wordt verwerkt. Als de klant de cookie weigert, worden er geen browsegegevens verzameld bij Custobar.


Beveiliging van gegevens


TJCC maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technologische “standards” en “standards” van operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Bescherming van minderjarigen


TJCC is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacy Policy van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 18 jaar of jonger.

Indien u jonger bent dan 18, mag u deze Website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.


Vragen


Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen aan klanten service dienst op het volgende adres info@tjcc.be te richten.


Klacht


De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 


 

Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van The JAVA Coffee Company NV. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website. The JAVA Coffee Company NV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Het is echter mogelijk dat, na verloop van tijd, bepaalde informatie verandert, niet meer juist of onvolledig is. Uiteraard zal The JAVA Coffee Company NV een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen. The JAVA Coffee Company NV is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie. The JAVA Coffee Company NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

 

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van The JAVA Coffee Company NV. Zonder schriftelijke toestemming van The JAVA Coffee Company NV is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden.

 

Productafbeeldingen


Onze productafbeeldigen geven een nauwkeurige kleurindicatie maar kunnen qua kleur enigzins afwijken van de werkelijkheid.

 

Leveringsvoorwaarden 

Voor alle orders die besteld worden via deze webshop gelden onze leveringsvoorwaarden.